s.o.v.i. n.o.

O nás

Poslanie organizácie

Poslanie združenia je pomoc starším ľuďom v dôstojnom a zmysluplnom prežívaní obdobia staroby zameranom na pozitívny aktívny prístup k životu a uspokojovanie ich potrieb pri rešpektovaní ich fyzického a duševného stavu s dôrazom na humanizáciu sociálnych vzťahov a integráciu v prostredí. Podrobnejšie je zamerianie aktivít vyjadrené vo význame slov vychádzajúcich zo skratky združenia SOVI

S – Starostlivosť

O – Opatera

V – Viera

I – Istota

Zámer SOVI n.o.

Dňa 16.3.2016 bola zriadená nezisková organizácia so sídlom v Banskej Štiavnici, IČO: 50 241 265

Druh všeobecne prospešných služieb

Nezisková organizácia S.O.V.I. poskytuje tieto druhy všeobecne prospešných služieb podľa paragrafu 2 ods. zákona o neziskových organizáciách:

poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Jednou z aktivít organizácie je

sociálny – senior taxík

 

sovi2percenta