Poslanie organizácie

Poslanie združenia je pomoc starším ľuďom v dôstojnom a zmysluplnom prežívaní obdobia staroby zameranom na pozitívny aktívny prístup k životu a uspokojovanie ich potrieb pri rešpektovaní ich fyzického a duševného stavu s dôrazom na humanizáciu sociálnych vzťahov a integráciu v prostredí. Podrobnejšie je zamerianie aktivít vyjadrené vo význame slov vychádzajúcich zo skratky združenia SOVI

S – Starostlivosť

O – Opatera

V – Viera

I – Istota